Zpráva
Jazyk
Vyhledávání
×

Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti BVS Industrie-Elektronik GmbH Stav prosinec 2020

Obsah:

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
2. Ceník; Nabídka; Uzavření smlouvy; Informace; Započtení pohledávek
3. Přípravné práce; Právo odmítnout
4. Dodání; Přechod rizik; Dodání k výměně
5. Sady parametrů; Nastavení; Standardní nastavení; Zálohování dat
6. Splatnost; Platební podmínky; Navýšení ceny; Započtení pohledávek
7. Platební schopnost; Odepření platby
8. Paušalizovaná náhrada škody

9. Diagnostická opatření; Odběr; Záruka; Promlčení
10. Nepřevzetí rizika spojeného s nákupem; Právo na odstoupení
11. Zachování tajemství
12. Omezení rozsahu odpovědnosti za škodu; Vyšší moc
13. Výhrada vlastnického práva; Zástavní právo podnikatele
14. Dodržování zákonných ustanovení
15. Závěrečná ustanovení

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.1 Pro všechny obchody mezi společností BVS Industrie-Elektronik GmbH („BVS“) a jejími zákazníky („zákazníci“) platí tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“), jestliže je zákazník podnikatelem ve smyslu § 14 BGB (občanského zákoníku).

1.2 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nebo srovnatelné všeobecné smluvní podmínky zákazníka nebo třetích stran se použijí pouze v případě, že s jejich použitím BVS výslovně souhlasí.

2. Ceník; Nabídka; Uzavření smlouvy; Informace; Započtení pohledávek

2.1 Jestliže zákazník objedná zboží, práce nebo služby („produkty“) nebo zašle zboží k opravě a/nebo údržbě do BVS („nabídka“), je zákazník touto nabídkou vázán po dobu tří týdnů. Pokud BVS nabídku nepřijme předem (provedení opravy, výměny zboží, zaslání nového zboží), vstoupí smlouva dle nabídky zákazníka v platnost po uplynutí tří týdnů.

2.2 Uskuteční-li zákazník nabídku prostřednictvím on-line katalogu BVS, považuje se nabídka za přijatou společností BVS odesláním potvrzení o dotyčné nabídce/zakázce e-mailem.

2.3 Informace uvedené v tištěných nebo digitálních médiích nepředstavují nabídku ze strany BVS.

2.4 Všechny ceny sjednané mezi BVS a zákazníkem se rozumí v eurech, plus daň z obratu v zákonem stanovené výši plus náklady na zabalení, odeslání, proclení, pojištění během přepravy, poplatky a další náklady, jestliže vzniknou.

2.5 Zákazník má právo na započtení pohledávky pouze za předpokladu, že byl jeho protinárok uznán jako právoplatný, nesporný nebo že byl uznán společností BVS.

3. Přípravné práce; Právo odmítnout

3.1 Jestliže BVS zjistí, že zákazníkem zaslané zboží je neopravitelné, je zákazník povinen uhradit BVS náklady na vstupní prohlídku zboží.

3.2 Jestliže zákazník zašle zboží BVS a (i) BVS odmítne nabídku, (ii) nabídka nebyla učiněna nebo (iii) zboží nelze opravit, BVS o této skutečnosti informuje zákazníka. Jestliže si zákazník od BVS do osmi dnů písemně nevyžádá zaslání zboží zpět, je společnost BVS oprávněna zboží zlikvidovat.

3.3 Pokud lze zaslané zboží opravit, obdrží zákazník předběžný rozpočet nákladů nebo nabídku. V případě, že zákazník odmítne nabídku opravy nebo předběžný rozpočet nákladů, je zákazník zavázán uhradit BVS vzniklé náklady na kontrolu vzniklé do tohoto okamžiku. Náklady na ověření vzniknou bezprostředně po obdržení zboží, nezávisle na tom, zda bude daná nabídka přijata nebo odmítnuta.

4. Dodání; Přechod rizik; Dodání k výměně

4.1 Dodání zboží je realizováno k sjednanému termínu dodání („termín dodání“). Dílčí dodávky jsou v zásadě přípustné, jestliže pro smluvního partnera nejsou nepřijatelné. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě nepředvídatelných událostí, které jsou mimo kontrolu a vliv BVS a v případech vyšší moci a stávky. Pokud je tímto znemožněno úplné nebo částečné plnění smlouvy, smluvní a dodací povinnosti se ruší. V takovém případě bude kupující neprodleně informován. Nároky na náhradu škod kupujícího v důsledku zpoždění nebo nenaplnění jsou vyloučeny, pokud nelze prokázat úmysl nebo hrubou nedbalost. Pokud je kupující ve zpoždění s platbou za dřívější dodávku, je BVS oprávněna zadržet dodávky bez povinnosti nahrazení vzniklých škod.

4.2 Jestliže BVS dodá zákazníkovi zboží k výměně za vadné zboží, je zákazník povinen na vlastní náklady odeslat vadné zboží společnosti BVS do osmi dnů po obdržení zboží (převod vlastnictví). Jestliže (i) zákazník tuto lhůtu nedodrží nebo je (ii) vadné zboží neopravitelné, je zákazník povinen uhradit BVS cenu za nový díl / cenu náhradního dílu, dodaného BVS.

4.3 Pokud zákazník vrátí společnosti BVS nepotřebné konstrukční prvky, musí náklady vzniklé za přepravu uhradit sám. Nepotřebné zboží musí být BVS vráceno do osmi (8) dnů po obdržení zboží, v opačném případě je výměna dodávky vyloučena. V rámci reklamace nese zákazník náklady za odeslání a zpětné vrácení zboží. V záručním případě nese BVS náklady za dodávku zákazníkovi (vyjma expresních nákladů). Zákazník nese náklady za přepravu do BVS (náklady na zpětné doručení). Společnost BVS nemůže pověřit přepravce zpáteční přepravou.

5. Sady parametrů; Nastavení; Standardní nastavení; Zálohování dat

5.1 BVS vrátí před testováním zboží zaslané zákazníkem do odpovídajícího standardního nastavení. Když zákazník obdrží zboží zpět, nejsou již jím provedená nastavení / sady parametrů na zboží k dispozici.

5.2 Zákazník je povinen zkontrolovat zboží, zejména jeho nastavení / sady parametrů a také pro něho specifická znovu nahraná data, z hlediska správnosti, a zda nastavení vyhovuje zamýšlenému účelu použití. Jestliže zákazník tuto povinnost zanedbá, nastává případ popsaný v bodu 9.9.

5.3 Požaduje-li zákazník zálohování dat (backup) a jejich obnovení formou opětovného nahrání zálohovaných dat (restore), podléhá služba zálohování dat zpoplatnění. Společnost BVS nepřebírá žádnou odpovědnost za tuto zálohovanou datovou sestavu zákazníka a neručí za škody, které na majetku zákazníka vzniknou po obnovení dat.

6. Splatnost; Platební podmínky; Navýšení ceny; Započtení pohledávek

6.1 Úhrada společnosti BVS je splatná do 14 dnů od doručení příslušné faktury zákazníkovi. To neplatí v případě existence odchylných individuálních platebních dohod. Platby jsou prováděny bezhotovostně na jeden z našich obchodních účtů; platba šekem je vyloučena. V případě prodlení platby ze strany kupujícího, je BVS oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad základní roční sazbu. Uplatnění vyšší škody z prodlení zůstává vyhrazeno.

6.2 V případě, že je zákazník povinen zaplatit BVS předem, není BVS v prodlení se svým plněním po dobu neplnění zákazníkem.

6.3 Platby jsou považovány za uhrazené ode dne, kdy (i) společnost BVS skutečně obdržela kupní cenu nebo byla (ii) kupní cena připsána na bankovní účet uvedený společností BVS v kupní smlouvě.

6.4 Jedná-li se o dodání osvobozené od daně z obratu podle §§ 4 č. 1 písm. b) ve spojení s § 6 a) UStG nebo o třístranný obchod v rámci Evropské unie podle § 25 b) UStG, je zákazník povinen podepsat a zaslat zpět potvrzení o dodání zboží do jiného členského státu podle § 17a odstavce 2 UStDV. Zaslání potvrzení o dodání zboží do jiného členského státu zpět společnosti BVS musí následovat bezprostředně po předání předmětu koupě společností nebo jí pověřenou třetí stranou. Jestliže zákazník nesplní svou povinnost, bude mu daň z obratu zpětně naúčtována. Vlastnictví předmětu koupě zůstává vyhrazeno až do přijetí potvrzení o dodání zboží do jiného členského státu nebo do uhrazení zpětně naúčtované daně z obratu. Totéž platí také v případě, kdy si přepravce vybírá zákazník.

6.5 Pro případ, kdy je pro dodání zboží v kupní smlouvě sjednána dodací lhůta delší než čtyři měsíce po uzavření kupní smlouvy, je společnost BVS oprávněna změnit podle potřeby cenu zákazníkovi po čtyřech měsících dosud nedodaného zboží tak, aby odpovídala snížení nebo zvýšení nákladů, způsobených změnami tarifů anebo cen materiálů, jež pro společnost BVS u daného zboží skutečně nastalo. Jestliže z výše uvedeného vyplývá zvýšení ceny o více než 10 % původně sjednané ceny za zboží, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Bez ohledu na to oznámí společnost BVS zákazníkovi takové zvýšení ceny předem.

7. Platební schopnost; Odepření platby

7.1 Jestliže po uzavření kupní smlouvy se zákazníkem vyjde najevo, že (i) zákazník nemůže poskytnout dostatečnou záruku své solventnosti, nebo je (ii) plnění smlouvy zákazníkem ohroženo, je společnost BVS oprávněna odmítnout dodání zboží, dokud zákazník neprovede úhradu nebo za ni neposkytne jistotu.

7.2 Nedojde-li k úhradě nebo poskytnutí jistoty v rámci přiměřené lhůty stanovené společností BVS, je společnost BVS oprávněna od smlouvy odstoupit.

8. Paušalizovaná náhrada škody

Jestliže se zákazník nachází v prodlení, pokud jde o přijetí plnění, nebo vážně a definitivně odmítá své plnění, je povinen uhradit společnosti 35 % ceny jako náhradu škody. Důkaz, že škoda nenastala vůbec nebo pouze v malém rozsahu, musí předložit zákazník. Společnost BVS má právo doložit vyšší a/nebo další škodu.

9. Diagnostická opatření; Odběr; Záruka; Promlčení

9.1 V rámci zákonného ručení je společnost BVS s ohledem na provedení smluvně sjednaného plnění povinna dodržovat uznávaná pravidla techniky. Povinnost přesahující tento rámec, že společnost BVS zadokumentuje veškeré vady a odchylky produktu, resp. systému a že k nim při realizaci zakázky náležitě přihlédne, společnost BVS nepřebírá.

9.2 Předmět smlouvy je prostý nedostatků, jestliže má sjednané vlastnosti. Jestliže žádné ujednání o vlastnostech předmětů smlouvy neexistuje, jsou předměty smlouvy prosté nedostatků, jsou-li vhodné k zákazníkem zamýšlenému účelu použití a vykazují-li vlastnosti, které jsou u předmětů smlouvy tohoto druhu běžné. Směrodatným časovým okamžikem, pokud jde o existenci nedostatku, je výhradně stav předmětů smlouvy při přechodu rizik.

9.3 Zákazník je povinen poskytnout společnosti BVS písemně přesný a podrobný popis veškerých závad a chybných funkcí („hlášení poruch“) a podpořit společnost BVS při analýze chyb a odstraňování závad. Jestliže hlášení poruch není vypracované řádně nebo příčina poruchy není dostatečně popsána, je společnost BVS oprávněna provést diagnostiku poruch pomocí diagnostických prostředků, které jsou k dispozici v servisních vozidlech, a také s opatrností uvést stroj do provozu za účelem provedení diagnostiky, jestliže zákazník tento postup výslovně nebo písemně nerozporuje. Důkazní břemeno v případě vzniku věcné škody nese při přechodu rizik zákazník; zejména riziko spojené s vhodností předmětů smlouvy k jemu zamýšlenému účelu použití a také s kompatibilitou s ostatními komponenty systému.

9.4 Opatření k diagnostice poruch předmětů smlouvy dodaných společnosti BVS se zásadně provádějí pomocí tamějších stacionárních diagnostických prostředků („v dílně BVS“). Společnost BVS podporuje zákazníka při provádění úkonů, jež jsou předmětem smlouvy, prostřednictvím dálkových telekomunikačních opatření („technická linka podpory“) v oblasti diagnostiky na dálku, pokud je to prostřednictvím telekomunikačních prostředků možné. Společnost BVS neodpovídá za neodborně provedené změny a další opatření, provedená zákazníkem a třetími stranami během diagnostiky na dálku prostřednictvím technické linky podpory.

9.5 Jestliže zákazník vyžaduje provedení diagnostiky poruchy ve spojení se servisním zásahem ve svém sídle („servisní zásah na místě“), musí – na základě samostatného ujednání a na místě opravy – pracovníka BVS odpovídajícím způsobem instruovat. Formulář „technická dokumentace“, který je poskytnutý k tomuto účelu, musí zákazník předat společnosti BVS zcela vyplněný a před zahájením servisního zásahu. Dokument vám bude zaslán po telefonické žádosti. Naši pracovníci odbytového oddělení vám budou v této záležitosti nápomocni. Servisní zásah zahrnuje zejména opravy, přestavby, repase, uvedení do provozu, údržbu, dovybavení strojů a zařízení, výměnu zařízení a zálohování dat. Zákazník je povinen zdarma a včas poskytnout společnosti BVS pro výkon sjednané služby veškerou potřebnou součinnost. Po dokončení servisního zásahu a přezkoušení přímo na místě je zákazník povinen dílo převzít. Jestliže zákazník zanedbá instruktáž uvedenou v bodě 9.5 větě 1, jdou veškeré škody, případně způsobené diagnostikou, a náklady na jejich odstranění k tíži zákazníka. Náklady za servisní služby na místě nese zákazník. V případě zpoždění servisních služeb, za které je odpovědný zákazník, nese zákazník náklady za čekací dobu zapojených zaměstnanců a – je-li to nutné – za opětovný příjezd a/nebo dodatečné přenocování. Kromě toho se na všechny typy servisních prací vztahují všeobecné servisní podmínky, přístupné na adrese https://bvs-cnc.cz/cs/vsp/.

9.6 Zákazník je povinen zkontrolovat si zboží okamžitě po příchodu dodávky nebo poskytnutí služby, zda na něm nejsou zjevné závady, a případné závady neprodleně oznámit nejpozději do 24 hodin písemnou formou společnosti BVS. Směrodatné pro časové určení je přitom doba dodávky a přijetí reklamace u společnosti BVS. Pokud se později projeví nějaká vada na dodaném smluvním předmětu, je zákazník stejným způsobem povinen vadu neprodleně oznámit společnosti BVS. Jedná-li se o skrytou vadu, důkazní břemeno, že nedostatek nebylo možné zjistit dříve, že zboží je vadné a že vada existovala už v okamžiku přechodu rizik, nese zákazník, aniž by zde platil důkaz prima facie. V opačném případě je zboží považováno za schválené.

9.7 Jestliže zboží vykazuje vadu již při přechodu rizik ze společnosti BVS na zákazníka, je společnost BVS oprávněná odstranit vadu dodatečnou opravou. Další práva ze záruky jsou zákazníkovi přiznána až v případě, že společnost BVS neodstranila vadu v přiměřené lhůtě nebo se oprava nezdařila, je nepřijatelná nebo nemožná, nebo společnost BVS opravu odmítá. Pokud nelze vadu zjistit během pokusu o opravu nebo později nebo pokud závada spadá do odpovědnosti zákazníka, ponese zákazník náklady na testování a opravu provedenou společností BVS dle aktuálních všeobecně platných sazeb v souladu s ceníkem. Nároky ze záruky platí pouze pro konstrukční prvek, který vykazuje vadu. Výše uvedená provedení úměrně platí zároveň na jinou vadu, ke které dojde po přechodu rizika nebo v rámci záruční doby.

9.8 Zákazník musí společnosti BVS nebo třetí straně, jež přebírá ručení, poskytnout na provedení záručních prací lhůtu 22 dní. K provedení takových prací ve vlastní režii je oprávněn pouze se souhlasem společnosti BVS, s výjimkou případů uvedených v § 637. Náklady vynaložené na nutné náhradní plnění nese společnost BVS v rozsahu, který musí být v přiměřeném poměru k hodnotě věci v bezvadném stavu, k významnosti vady a/nebo k možnosti provedení jiného způsobu náhradního plnění; náklady přesahující tento rámec nese zákazník.

9.9 Společnost BVS neručí za poruchy a škody na předmětech smlouvy po přechodu rizik, jež vznikly v důsledku nevhodného nebo nepřiměřeného používání nebo obsluhy, chybné montáže, resp. uvedení do provozu zákazníkem nebo třetí stranou, chybějící kompatibilitou s ostatními systémy nebo moduly, v důsledku běžného opotřebení, chybného nebo nedbalého zacházení a také v důsledku neodborných a společností BVS neschválených změn nebo údržbářských prací, provedených zákazníkem nebo třetí stranou.

9.10 Nároky z důvodu existence vady se promlčují po dvaceti čtyřech (24) měsících, pokud nebylo v jednotlivém případu dokladem prokazatelně dohodnuto jinak. Na službu „Čištění a revize“ se nevztahuje žádná záruka. Promlčecí lhůta na věcné škody začíná dodáním věci nebo po upozornění společností BVS na skutečnost, že je připravena k převzetí, nejpozději dva dny po vyzvednutí věci nebo převzetí díla. Promlčecí doba nebude pozastavena ani přerušena po nezbytnou dobu náhradního plnění. Promlčecí doba se neobnovuje. Další odpovědnost, zejména za škody, které nevznikly na samotném zboží, je vyloučena, pokud nelze prokázat úmysl, hrubou nedbalost nebo porušení základních smluvních povinností.

9.11 Pokud jde o zboží vyrobené třetími stranami („cizí zboží“), náleží zákazníkovi práva ze záruky vůči společnosti BVS podle následujících pravidel: Společnost BVS uplatní práva ze záruky, pokud jde o cizí zboží (i) vlastním jménem a na účet zákazníka vůči třetí straně, nebo BVS kvůli plnění postoupí práva ze záruky vůči třetí straně (ii) zákazníkovi. Jestliže a pokud je prosazení odstranění vady vůči třetí straně nemožné, platí přiměřeně body 9.1 až 9.9.

10. Nepřevzetí rizika spojeného s nákupem; Právo na odstoupení

Společnost BVS má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je pro BVS dodání zboží znemožněno tím, že její subdodavatelé nebo dodavatelé nedodali zboží nebo jeho část, obstarání náhradního zboží by bylo pro společnost BVS možné pouze s vynaložením nepřiměřených/nepřijatelných nákladů a BVS nemůže za tuto nemožnost ručit, pokud takovéto okolnosti nastaly až po uzavření smlouvy, v okamžiku uzavření smlouvy nebylo možné je předpokládat a společnost BVS prokáže, že se pokusila obstarat rovnocenné zboží přijatelným způsobem. O takové skutečnosti bude společnost BVS zákazníka informovat.

11. Zachování tajemství

11.1 Zákazník se zavazuje, že bude se všemi, v rámci obchodního vztahu obdrženými nebo obeznámenými, neveřejnými, obchodními, technickými a jinými informacemi zacházet jako s přísně důvěrnými obchodními tajemstvími a že je bez předchozího souhlasu BVS neposkytne třetím stranám. Předání informací vlastním zaměstnancům zákazníka podléhá podmínce, že je k provedení příslušného úkolu nezbytná znalost příslušné relevantní informace. Závazek mlčenlivosti je platný i po ukončení obchodního vztahu.

11.2 V případě, že BVS přenechá zákazníkovi dokumenty, data, informace sloužící ke zpracování dat, software, materiály, typologicky specifické nástroje, nebo zařízení a předměty (jako např. vzorky, modely) k provedení smluvních závazků, zůstávají veškerá stávající a/nebo v budoucnu vzniklá práva BVS. K převodu vlastnictví nedochází. Bez předchozího písemného souhlasu BVS je zákazníkovi zakázáno používat k jiným než smluvně dohodnutým účelům mezi BVS a zákazníkem, reprodukovat a/nebo zpřístupňovat v jakékoliv podobě třetím stranám předmět přenechaný zákazníkovi, zejména výkresy, modely, šablony, vzorky a podobné. Po ukončení vývoje se zákazník zavazuje k navrácení výše uvedených předmětů BVS.

11.3 Výše uvedená ustanovení platí zejména také v případě, že zákazník nakupuje takový materiál od třetí strany pouze za účelem provedení objednávky BVS, nebo v případě, že je materiál vlastnictvím zákazníka, ale v materiálu, nebo v produktech vyrobených za pomoci materiálu je obsaženo nebo ztělesněno know-how BVS.

11.4 Zákazník se zavazuje zavázat jakékoli subdodavatele v souladu s předchozími předpisy.

11.5 Zákazník může inzerovat obchodní vztah pouze s předchozím písemným souhlasem BVS.

11.6 V případě potřeby budou následující dohody o mlčenlivosti upraveny v samostatných dohodách.

12. Omezení rozsahu odpovědnosti za škodu; Vyšší moc

12.1 Odpovědnost společnosti BVS, osob ji zastupujících a jí pověřených za ohrožení života, tělesná zranění, poškození zdraví, za plnění povinností ukotvených ve smlouvě a v zákoně o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku nebo v případě, že by společnost BVS lstivě zamlčela nějakou vadu, výslovně převzala záruku nebo záměrně způsobila škodu, je neomezená.

12.2 S výhradou ručení společnosti BVS podle bodu 11.1 je její ručení (i) ve všech případech nedbalosti, (ii) porušení vedlejších povinností, (iii) nedostatečného hospodářského úspěchu, (iv) nepřímých škod z vady (v) škod z nároků třetích stran vůči zákazníkovi omezené výhradně na částku, která odpovídá krycí částce BVS pojištění povinného ručení za výrobky, resp. zákonného pojištění odpovědnosti, jež uzavřela společnost BVS, jinak na předvídatelnou škodu, typickou pro danou smlouvu. BVS není odpovědná za nepřímé nebo následné škody, jako například za ušlý zisk, výpadek výroby (dobu výpadku, personální náklady, prostoje), náklady na využití externího servisního technika, nebo ztrátu dat, pokud není předložen úmysl, nebo hrubá nedbalost ze strany zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů, pokud byly vady podvodně zamlčeny, nebo pokud z důvodu újmy na životě, na těle, nebo na zdraví, nebo převzetí garance nebo rizika nákupu, nebo z jiných zákonných důvodů, zejména podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku není odpovědnost vynucena.

12.3 S výhradou výše uvedeného neručí společnost BVS za závady v plnění závazku, které byly zapříčiněny nepředvídatelnými událostmi, zejména provozními poruchami, stávkami, výlukou stávkujících z práce, nedostatkem pracovních sil, energie, potížemi při obstarávání potřebných povolení od úřadů, opatřeními ze strany úřadů nebo chybějící, nesprávné nebo pozdní dodávky dodavatelem, ledaže by se v případě společnosti BVS jednalo o úmysl nebo o hrubou nedbalost. Pokud je na základě takových událostí, jež společnost BVS nezapříčinila úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti, pro společnost BVS dodání nebo plnění ze smlouvy výrazně ztížené nebo nemožné a pokud tyto nesnáze nejsou pouze přechodného charakteru, je společnost BVS oprávněna odstoupit od smlouvy.

12.4 Bod 11 platí rovněž pro všechny zaměstnance, orgány a pověřené osoby BVS.

13. Výhrada vlastnického práva; Zástavní právo podnikatele

13.1 Společnost BVS si vyhrazuje vlastnictví zboží („zboží s výhradním vlastnictvím“) do té doby, než zákazník splní všechny pohledávky ze smlouvy, od níž se tyto pohledávky odvíjejí („výhrada vlastnického práva“). Výhrada vlastnického práva se vztahuje na podíl, určený hodnotou příslušného zboží s výhradním vlastnictvím, a také na věci, jež vzniknou zpracováním, spojením, smícháním nebo montáží zboží s výhradním vlastnictvím („rozšířená výhrada vlastnického práva“), jakož i na pohledávky, které zákazník uplatňuje vůči třetím stranám kvůli dalšímu prodeji zboží s výhradním vlastnictvím („prodloužená výhrada vlastnického práva“).

13.2 Zákazník je povinen zacházet se zbožím s výhradním vlastnictvím opatrně, na vlastní náklady je dostatečně pojistit na hodnotu nového zboží proti poškození ohněm, vodou a proti odcizení, na vlastní náklady a včas na něm provádět údržbu a revize a bez souhlasu společnosti BVS je nesmí dávat do zástavy ani převádět jako jistinu.

13.3 Zákazník je povinen neodkladně písemně informovat společnost BVS v případě zástavy a dalších zásahů, omezujících vlastnické právo BVS, a osvobodit společnost BVS od nákladů, jež společnosti BVS vzniknou na základě zajištění/uskutečnění jejích práv.

13.4 Zákazník je povinen výslovně upozornit třetí strany na výhradu vlastnického práva.

13.5 Zákazník má povinnost společnosti BVS neodkladně písemně oznámit změnu své adresy nebo umístění zboží s výhradním vlastnictvím nebo jeho částí.

13.6 Zákazník smluvně přizná společnosti BVS na jí vlastněné zboží zástavní právo podle § 1204 a násl. BGB (něm. OZ).

14. Dodržování zákonných ustanovení

14.1 V případě zapojení zaměstnanců, pověřených osob a dodavatelů zákazník zajistí, aby byla k dispozici všechna potřebná úřední povolení (např. pracovní povolení, povolení k pobytu). Zákazník osvobozuje společnost BVS od veškerých právních důsledků, které vyplývají z nedodržení tohoto požadavku.

14.2 Zákazník zajistí u sebe a svých dodavatelů dodržování zákonných předpisů (bezpečnost práce, živnostenské oprávnění atd.), zejména zákona o minimální mzdě. V této souvislosti je mj. povinen na písemnou výzvu společnosti BVS předložit doklady o tom, že on sám, resp. jeho dodavatelé vyplácejí minimální mzdu. Zákazník osvobozuje společnost BVS od veškerých nároků v souvislosti s požadavky na minimální mzdu; totéž platí také pro případné pokuty. Dále se zavazuje, že bude společnost BVS neodkladně informovat, jestliže se objeví podezření, že on sám nebo některý z jeho dodavatelů nedodržuje zákonné předpisy týkající se minimální mzdy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 S výhradou dohody smluvních stran je místem zdanitelného plnění sídlo společnosti BVS.

15.2 Mezinárodním příslušným soudem je soud německý. Místním příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající ze smlouvy – jestliže a pokud tak lze účinně dohodnout – je v Hanau.

15.3 Tato smlouva podléhá německému právu s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

downloads bvs cnc

Stáhnout Nyní si stáhněte všeobecné obchodní podmínky jako PDF soubor.